...

მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) კურსი

მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) კურსი

ხანგრძლივობა

32 სთ.

ფორმატი

ფიზიკურ სივრცეში

კურსის შესახებ

კურსის ფარგლებში განხილული იქნება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (მსს ფასს/IFRS for SME’s) და
მათი გამოყენების მნიშვნელოვანი, პრაქტიკული საკითხები.

ძირითადი საკითხები:

  • შესავალი – კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები,
  • ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და განმარტებების მითითებები;
  • სამეურნეო ოპერაციების და მოვლენების აღრიცხვა
  • შეფასებები
  • ანგარიშგებები
  • კონსოლიდაცია და მეკავშირე საწარმოები
  • ფინანსური ინსტრუმენტები
  • ანგარიშგების მომზადება Excel-ში.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ექნება აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა იმისთვის, რომ გაიაზროს, ახსნას და პრაქტიკაში გამოიყენოს მსს ფასს-ის ფუნდამენტური
პრინციპები.

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, გამოხატეთ ინტერესი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media