...

მოგების გადასახადის პრაქტიკული კურსი – სპეციფიკა და ადმინისტრირება

მოგების გადასახადის პრაქტიკული კურსი – სპეციფიკა და ადმინისტრირება

ხანგრძლივობა

6 სთ.

ფორმატი

ფიზიკურ სივრცეში

კურსის შესახებ

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები მიიღებენ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას შემდეგი საკითხების გარშემო:

 • მოგების გადასახადის გადამხდელის განსაზღვრა (ვის ეხება მოგების გადასახადის არსებული მოდელი და ვისთვის არ შეცვლილა დაბეგვრის ძველი რეჟიმი);
 • მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი;
 • საანგარიშო პერიოდი, დასაბეგრი თანხა და გადასახადის განაკვეთი;
 • განაწილებული მოგება;
 • გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის;
 • უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა;
 • წარმომადგენლობითი ხარჯების დაბეგვრა;
 • გადასახადისაგან გათავისუფლება;
 • მოგების გადასახადის ჩათვლა;
 • პრაქტიკული მაგალითები – ქეისები/ მანუალები;
 • პრაქტიკული ამოცანის განხილვა დეკლარაციის შევსებით;

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, გამოხატეთ ინტერესი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

გამოხატე ინტერესი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

მოითხოვე ზარი

ჩვენ ვუფრთხილდებით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

Social Media